Trong tháng 7/2018, tổng số hồ sơ phải xử lý là 9.505 hồ sơ (trong đó, tiếp nhận mới 7.662 hồ sơ, từ tháng trước chuyển sang 1.843 hồ sơ), có 1.049 hồ sơ nộp trực tuyến (chiếm 13,69%), xử lý trả kết quả trước hạn và đúng hạn 7.614 hồ sơ (chiếm 99,91%), trễ hạn 07 hồ sơ (chiếm 0,09%); thu phí, lệ phí 808.793.000 đồng; thực hiện dịch vụ trả kết quả tại nhà 838 hồ sơ; tư vấn - dịch vụ thực hiện 22 trường hợp.

Trung tâm đã tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tạo gần 9.000 tài khoản giao dịch trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; gắn với đó là hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Mặt khác, sắp xếp lại số lượng người làm việc tại Trung tâm cho phù hợp với tình hình thực tế; đưa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực điện, cấp nước vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm để tập trung đầu mối giải quyết thủ tục hành chính chung của tỉnh.

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tiếp tục được duy trì và thực hiện có hiệu quả; Trung tâm lấy lợi ích của xã hội, lợi ích của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu, định hướng trong quá trình hoạt động. Theo đó, trong tháng đã gửi 96 Thư chúc mừng đến tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực. Tổ chức gọi điện thăm dò ý kiến 179 khách hàng về thái độ phục vụ, thời gian giải quyết hồ sơ và các dịch vụ tại Trung tâm, kết quả đa số khách hàng hài lòng về thái độ làm việc của công chức, viên chức ở Trung tâm cũng như những tiến bộ trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Qua hệ thống máy đánh giá mức độ hài lòng ghi nhận đạt 99,02%.
 

Nhân dịp này, Trung tâm tổ chức tuyên dương 03 công chức, viên chức có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, được người dân, doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng cao trong tháng 7/2018./. 


Thảo Anh