Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế các doanh nghiệp; tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho doanh nghiệp trên một số hoạt động cụ thể.

Mục đích kế hoạch nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận pháp luật, đóng góp ý kiến và sử dụng thông tin đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các ngành. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đúng quy định pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về pháp lý cho doanh nghiệp.

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp đươc triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, nhằm từng bước giúp doanh nghiệp tiếp cận với thông tin pháp luật, đáp ứng cơ bản về bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho bộ phận pháp chế doanh nghiệp.

Ngoài ra, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, thiết lập các điều kiện cần thiết để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được thuận lợi, kịp thời./.

 Quỳnh Anh