1. Trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện (bưu chính công ích):

          - Bước 1: Viên chức tiếp nhận hồ sơ thuộc cơ quan BHXH tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh/ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được lập theo Mẫu D03-TS (Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế) ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐBHXH, ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; thực hiện chuyển giao hồ sơ đến Phòng Quản lý thu/ Bộ phận Thu (thuộc BHXH các huyện) ngay trong ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

          - Bước 2: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ theo Mẫu D03-TS, Phòng Quản lý thu/ Bộ phận Thu phải xử lý và chuyển Mẫu D03-TS cùng với dữ liệu đã xử lý đến Phòng Cấp sổ thẻ/ Bộ phận Cấp sổ thẻ (thuộc BHXH các huyện).

          - Bước 3: Phòng Cấp sổ thẻ/ Bộ phận Cấp sổ thẻ thực hiện kiểm tra danh sách, dữ liệu, nếu khớp đúng, đầy đủ thông tin, … tiến hành thực hiện in thẻ BHYT; trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Cấp sổ thẻ/ Bộ phận Cấp sổ thẻ phải chuyển thẻ BHYT và Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh/ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

          - Bước 4: Viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh/ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được kịp thời và đúng quy định.

          2. Trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến:

          - Phòng Quản lý thu/ Bộ phận Thu khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được lập theo Mẫu D03-TS (Danh sách người chỉ tham gia BHYT) ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH, ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 bằng hình thức ký số; đồng thời thực hiện ngay bước 2, mục 1 nêu trên.

          - Phòng Cấp sổ thẻ/ Bộ phận Cấp sổ thẻ thực hiện bước 3, mục 1 nêu trên. - Viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh/ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện thực hiện bước 4, mục 1, nêu trên.

                                                                                           Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau