Kế hoạch nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, tổ chức; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị, thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, hiệu quả về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức. Cụ thể:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: (1) Có nhận thức đủ về thực trạng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; (2) có thái độ, tác phong phục vụ người dân, tổ chức tốt trong thực thi công vụ; (3) thực hiện cung ứng dịch vụ công có chất lượng tốt, hướng đến sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Đối với người dân, tổ chức: (1) Có nhận thức đủ về thực trạng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; (2) giám sát tích cực, phản hồi ý kiến chính xác, khách quan về việc cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước và nhu cầu, mong đợi của bản thân đối với dịch vụ công.

Trên cơ sở Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, các địa phương xác định, thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tổ chức tốt hoạt động của Bộ phận Một cửa; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức; với cấp có thẩm quyền tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

                                      Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau