Ảnh minh họa

Yêu cầu của Kế hoạch đặt ra là việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến phải được thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, kịp thời, thường xuyên với hình thức, nội dung phù hợp; gắn triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch với triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm.

Mục đích đặt ra là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật nói chung, Luật Tố cáo năm 2018 nói riêng; tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật về tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung như: sẽ đăng tải, cập nhật toàn văn luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phố biến sâu rộng nội dung cơ bản luật và các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, các nguyên tắc của luật, nhất là những nội dung mới, những quy định có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hướng dẫn, tham mưu giải quyết tố cáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và nhân dân trên địa bàn tỉnh….

Ngoài ra, Trong Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành tỉnh có liên và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau trong việc tổ chức triển khai thực hiện./.

Kiều Anh