Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/2/2018 và thay thế Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định xác định chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Cà Mau.

Theo đó, mục tiêu việc xác định Chỉ số cải cách hành chính để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau.

Theo Quyết định nêu trên, Chỉ số cải cách hành chính các đơn vị cấp tỉnh được xác định trên 08 lĩnh vực, 40 tiêu chí và 60 tiêu chí thành gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện được xác định trên 09 lĩnh vực, 44 tiêu chí và 62 tiêu chí thành phần. Trong đó, gồm 8 lĩnh vực xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và lĩnh vực tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thành phố.

Về thang điểm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện là 100. Đối với các đơn vị cấp tỉnh, điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 35/100; các đơn vị cấp huyện là 33/100./.

                                                                                               Thảo Anh