Ảnh: Công chức Cục Thuế tỉnh trực tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

(nguồn http://baocamau.com.vn)

Việc thực hiện thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thông qua đơn vị nhận ủy nhiệm vụ thu nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, đa dạng hình thức nộp thuế, tiết kiệm thời gian đi lại nộp thuế của người dân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ thuế tập trung làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo đó, để thực hiện tốt chủ trương nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Kho bạc Nhà nước Cà Mau; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Cục Thuế tỉnh Cà Mau trong việc tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh hưởng ứng và hợp tác trong việc thu nộp thuế qua Bưu điện tỉnh Cà Mau.

Quỳnh Anh