Theo đó, Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Chính phủ đề nghị phải hoàn thành việc tích hợp đăng nhập một lần với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đồng thời tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc đăng ký tài khoản, thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, phản ánh, kiến nghị và khai thác, sử dụng các chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

          Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các tỉnh phải thực hiện chuẩn hóa, công bố, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ công bố, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính bảo đảm tính thống nhất từ trung ương đến địa phương; chỉ đạo rà soát, xóa các thủ tục hành chính đã cập nhật không đúng theo dạng đặc thù (thủ tục hành chính được Luật giao địa phương quy định toàn bộ các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính), hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2020; kiên quyết không sử dụng chức năng "tạo mới thủ tục hành chính đặc thù" để cập nhật các thủ tục hành chính không đúng theo phân loại, cấu trúc dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

       Văn bản cũng đề nghị, các địa phương, đơn vị phải sử dụng tài khoản quản trị hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được Văn phòng Chính phủ cung cấp để phân quyền sử dụng cho các đơn vị trực thuộc thực hiện tiếp nhận, xử lý theo quy định. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận, xử lý, đăng tải công khai các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định số 574/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                                                        Trung tâm GQTTHC tỉnh Cà Mau