Theo đó, Để cải thiện ít nhất 05 bậc Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh theo Kế hoạch đề ra, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc 06 Sở (Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư) kỳ quyết hơn nữa trong việc cải thiện điểm số của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách.

       Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, tối thiểu các đơn vị phải tham mưu, thực hiện đạt điểm số đã đăng ký. Kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký là một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị trong năm 2020.

           Theo Kế hoạch đăng ký của 07 đơn vị thì sẽ thực hiện cải thiện điểm ở 09 nội dung gồm: Văn phòng UBND tỉnh với 02 nội dung (Về chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính đăng ký 8/8,5 điểm; cải cách thủ tục hành chính đăng ký 13/14); Sở Nội vụ với 02 nội dung (Cải cách tổ chức bộ máy đăng ký 06/06 điểm; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 13/14 điểm); Sở Tư pháp 01 nội dung (Cải cách thể chế đăng ký 05/05 điểm); Sở Tài chính 01 nội dung (Cải cách tài chính công đăng ký 08/9.5 điểm); Sở Thông tin và Truyền thông 01 nội dug (ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành đăng ký 5.5/5.5 điểm); Sở Khoa học và Công nghệ 01 nội dung (ứng dụng ISO trong cơ quan hành chính nhà nước đăng ký 01/01 điểm); Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 nội dung (Đầu tư, phát triển doanh nghiệp đăng ký 04/04 điểm)

                                                                                                   Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau