Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh tiến hành rà soát, lựa chọn các thủ tục hành chính mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ tiếp nhận giải quyết tổng hợp báo cáo, đề xuất kết nối, tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.    Việc kết nối, tích hợp phải đảm bảo tiêu chí có ít nhất 30% so với tổng số thủ tục hành mức độ 3, 4 của đơn vị (không bao gồm các TTHC đã được Trung ương kết nối).

          Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao có trách nhiệm tham mưu đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị kết nối, cũng như thực hiện các giải pháp chia sẽ, kết nối giữa Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

                                                                                      Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau