Để bảo đảm thực hiện tốt việc thực hiện thí điểm phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương (tại Công văn số 6988/UBND-KT ngày 23/9/2019) chỉ đạo thực hiện nội dung này. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cấp, các ngành vận động công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện thanh toán tiền điện bằng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt  (với các hình thức như thanh toán qua hệ thống ngân hàng thông qua trích nợ tự động, Internet banking, SMS & Mobile banking,...; thanh toán điện tử qua các trung gian thanh toán (momo, payoo, viettelpay,...).

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao các đơn vị tích cực hỗ trợ phổ biến, tuyên truyền về sử dụng các dịch vụ điện đã được kết nối, cung cấp tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính và Cổng dịch vụ công của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với đề xuất của Sở Công Thương cho Công ty Điện lực Cà Mau phối hợp Sở Công Thương triển khai thực hiện thí điểm thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ tại Trung tâm thị trấn trên địa bàn các huyện và các phường 1, 4, 6, 7, 8, 9 trên địa bàn thành phố Cà Mau; thực hiện vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia thực hiện các phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, phấn đấu đạt từ 90% trở lên./.

                                                                                                             Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau