Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tỉnh phối hợp với các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết đối với nội dung đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông và Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tỉnh phối hợp với các chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư các dự án, công trình đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, nhằm đảm bảo đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm theo quy định.

              Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động, quyết liệt thực hiện những nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tích cực phối hợp với các Chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng dự án.

              Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành việc cập nhật danh sách phân công lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố (chủ đầu tư) phụ trách theo dõi từng dự án cụ thể và việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân từng dự án đầu tư thuộc các nguồn vốn tỉnh quản lý; phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, để thực hiện kiểm tra, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đối với từng chủ đầu tư và địa phương. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, báo cáo danh sách phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách từng dự án cụ thể theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản chỉ đạo trước đó; chuẩn bị nội dung và báo cáo tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2020 (dự kiến vào ngày 03/8/2020), với một số nội dung liên quan cụ thể (bao nhiêu dự án, vốn được phân bổ, tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 7/2020. Trong đó báo cáo rõ vốn được phân bổ và tỷ lệ giải ngân, những khó khăn, vướng mắc, thuộc trách nhiệm của ai, đơn vị nào và những đề xuất, kiến nghị đối với từng dự án cụ thể).

                                                                                   Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau