Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyệt đối không để nhân dân chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

         Thông báo cũng nêu rõ, từng ngành, từng địa phương chủ động rà soát các nhiệm vụ của ngành, địa phương mình, kiểm tra tiến độ thực hiện công việc của cán bộ, công chức, viên chức khi tổ chức làm việc tại nhà, phải đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc, không để ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.  Phải có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc cán bộ đảm bảo xử lý, giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả, tránh tồn đọng, kéo dài, nhất là các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của công tác phòng, chống dịch đến công việc của từng địa phương, đơn vị.

         Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị trung tâm tham mưu, tổng hợp; kịp thời tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở thủ trưởng các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao.

                                                                                                    Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau