Theo đó, tại Công văn số 2533/UBND-KGVX ngày 21/4/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp phát triến kinh tế - xã hội theo Chỉ thị sổ 04/CT-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

         Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và hạn hán (theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 504/ỌĐ-TTg ngày 10/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ) phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực... Địa phương, đơn vị nào để xảy ra sai sót, tiêu cực, chậm trễ trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong phòng, chống, dịch bệnh Covid-19 và hạn hán thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

            Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, khẩn trương tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện quy trình, thủ tục hỗ trợ theo quy định.

                                                                                                           Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau