Trong 08 tháng của năm 2020, tỉnh đã ban hành 97 quyết định công bố 569 thủ tục hành chính, công khai 348 thủ tục và không công khai 26 thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

         Như vậy, đến hết ngày 31/8/2020, tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện tại các cấp là 1.946 thủ tục, (trong đó cấp tỉnh có 1.533 thủ tục, cấp huyện 287 thủ tục, cấp xã 126 thủ tục).

        Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, kịp thời triển khai Công văn số 5480/VPCP-KSTT ngày 07/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi doanh nghiệp.

         Trong thời gian qua, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính đã tích cực trong công tác phối hợp với các sở, ngành, các đơn vị cấp huyện, cấp xã trong thực thi, giải quyết TTHC. Tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC như: thực hiện quy trình “04 tại chỗ” đối với 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 02 Sở (Sở Tư pháp với 04 thủ tục; Sở Tài nguyên và Môi trường  với 03 thủ tục. Trình và được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Trung tâm hiện thủ tục hành chính chính theo hình thức hẹn giờ (người dân có thể hẹn thời gian đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính để giao dịch thủ tục hành chính, không phải ngồi đợi lâu).

         Song song đó, Trung tâm cũng đang tích cực triển khai việc thực hiện Quyết định số1000/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 và Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 16/06/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện thí điểm việc giao cho Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính các lĩnh vực:kinh doanh, tài nguyên và môi trườngthuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện...

           Trong những tháng cuối năm 2020, Trung tâm sẽ tập trung vào triển khai và thực  hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính chính bằng phương thức hẹn giờ; quy trình “04 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu thực hiện tốt việc vận hành Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử, đặc biệt là việc thực hiện dịch vụ công về chứng thực điện tử.

                                                                                                 Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau