Đối với những thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thì tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký nộp và nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 (trừ những thủ tục hành chính phải thẩm định yếu tố chuyên môn, kỹ thuật).

          Cùng với đó, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bố trí nhân sự trực tổng đài (0290) 2220066 – 2220077 để hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích; chủ động phối hợp với cán bộ đầu mối của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã bảo đảm cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thông suốt, đúng quy định. Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Đo thân nhiệt; bố trí nước rửa tay, dung dịch diệt khuẩn để phục vụ tổ chức, cá nhân đến giao dịch thủ tục hành chính; tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người và người, đeo khẩu trang khi đến giao dịch thủ tục hành chính, các trường hợp không chấp hành nghiêm về phòng chống dịch thì từ chối thực hiện giao dịch; tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

           Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong công tác tham mưu về cải cách TTHC, Văn phòng UBND tỉnh quyết tâm thực hiện mục tiêu 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin Một cửa điện tử; tối thiểu 20% dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 3, 4 tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 20% hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

           Để làm tốt được điều này, thời gian tới Văn phòng sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh; tổng hợp, báo cáo danh mục thủ tục hành chính đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

          Triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thí điểm giao cho Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thẩm quyền giải quyết của cấp huyện như: tài nguyên và môi trường thuộc, đăng ký hộ kinh doanh, quản lý hoạt động xây dựng.... Đồng thời, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ dịch vụ công (đươc thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TTGQTTHC ngày 07/01/2019); từng thành viên Tổ tư vấn chủ động, nhiệt tình trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính; những trường hợp khó khăn, vượt quá thẩm quyền thì xin ý kiến lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

                                                                                                     Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau