Ảnh: Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại
Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau

Theo quy định, tổ chức, cá nhân khi đăng ký doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, để khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp qua mạng, Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định đối với doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký.

Ngoài ra, Thông tư số 47 còn quy định một số trường hợp được miễn phí, lệ phí như:

- Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

- Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước được miễn phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu./.

Quỳnh Anh