Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến thống nhất với đề xuất của Công an tỉnh về đưa 15 TTHC lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền của công an xã (được quy định tại Quyết định số 5551/QĐ-BCA-V29 ngày 25/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Công an) vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

        Như vậy, theo nội dung chỉ đạo này thì 15 TTHC lĩnh vực này (bao gồm: Đăng ký thường trú; xóa đăng ký thường trú; tách sổ hộ khẩu; đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu; điều chỉnh sổ hộ khẩu; cấp giấy chuyển hộ khẩu; xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú; đăng lý tạm trú; cấp đổi sổ tạm trú; cấp lại sổ tạm trú; điều chỉnh sổ tạm trú; khai báo tạm vắng; Lưu trú và tiếp nhận lưu trú; gia hạn tạm trú) sẽ được thống nhất đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

        Việc đưa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an xã vào tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là quyết tâm cao của Công an tỉnh Cà Mau trong nỗ lực cải cách TTHC, thực hiện chủ trương thống nhất đầu mối tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giải quyết TTHC theo đúng tinh thần đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 8952/UBND-CCHC ngày 10/11/2017.

                                                                                        (Tin: HCL)