Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất theo ý kiến đề xuất của Sở Tài chính (Công văn số 1625/STC-HCSN ngày 28/5/2020 về việc miễn học phí cho học sinh thuộc các cấp học và cấp chế độ học bổng cho học sinh dân tộc nội trú trong thời gian dịch bệnh Covid; Công văn số 1807/STC-HCSN ngày 12/6/2020 về việc thẩm quyền không thu học phí cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh) về không thu học phí học sinh các cấp học và cấp học bổng cho học sinh dân tộc nội trú trong thời gian đại dịch Covid-19.

            Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất không thu học phí học sinh từ cấp học mầm non đến phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau của năm học 2019 - 2020 là 1,5 tháng.

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đồng ý cấp học bổng cho học sinh lóp 12 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và học sinh lớp 9 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Danh Thị Tươi đến hết tháng 7/2020 (thêm 02 tháng so với hàng năm); nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đã giao đầu năm cho đơn vị.

                                                                                      Trung tâm Giải quyết TTTHC tỉnh Cà Mau