Thứ ngày Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Ghi chú

Thứ 2

01/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

                                                    

Thứ 3

02/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều:Làm việc tại cơ quan

 

   

Thứ 4

03/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

                         

   

Thứ 5

04/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan        

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

 

   

   

Thứ 6

05/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan