Thứ ngày Giám đốc
 
Phó Giám đốc
Hồ Chí Linh
Phó Giám đốc Ghi chú

Thứ 2

09/9/2019

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

                                                    

Thứ 3

10/9/2019

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

   

Thứ 4

11/9/2019

 

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan           

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

                         

   

Thứ 5

12/9/2019

 

Sáng: Làm việc tại cơ quan           

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

   

   

Thứ 6

13/9/2019

 

                         

Sáng: Làm việc tại cơ quan   

Chiều: Làm việc tại cơ quan