Thứ ngày Giám đốc Phó Giám đốc Phó Giám đốc Ghi chú

Thứ 2

15/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

                                                    

Thứ 3

16/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều:Làm việc tại cơ quan

 

   

Thứ 4

17/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

                         

   

Thứ 5

18/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan        

Chiều: Làm việc tại cơ quan  

 

   

   

Thứ 6

19/11/2021

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan