Thứ ngày Giám đốc
 
Phó Giám đốc Phó Giám đốc Ghi chú

Thứ 2

19/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

                                                    

Thứ 3

20/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

   

Thứ 4

21/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan           

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

                         

   

Thứ 5

22/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan           

Chiều: Làm việc tại cơ quan

 

   

   

Thứ 6

23/10/2020

Sáng: Làm việc tại cơ quan   

Chiều: Làm việc tại cơ quan