Thứ ngày Giám đốc Phó giám đốc Ghi chú

Thứ 2

Ngày 29/08/2022

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ 3

Ngày 30/08/2022

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ 4

Ngày 31/08/2022

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan