Thứ ngày Giám đốc Phó giám đốc Ghi chú

Thứ 2

Ngày 5/09/2022

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ 3

Ngày 6/09/2022

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ 4

Ngày 7/09/2022

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ 5

Ngày 8/09/2022

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

 

Thứ 6

Ngày 9/09/2022

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan