Tuy nhiên, Thông tư này cũng quy định, nếu trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân thủ theo pháp luật chuyên ngành.

Như vậy, người khai lý lịch cá nhân nhân là người chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung khai trong lý lịch. Đối với các nội dung khai trong lý lịch cá nhân không có nội dung thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

                                                Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau