Theo đó, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã cắt bỏ 11 điều kiện đăng ký kinh doanh (gồm 05 điều kiện đăng kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và 06 điều kiện trong lĩnh vực hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội); Bỏ 11 thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và giảm 6 thủ tục hành chính (gồm 04 thủ tục trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và 02 thủ tục trong cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội).

Việc cắt giảm thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện (trước đây yêu cầu phải nộp bản sao có chứng thực các giấy tờ đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, quyết định thành lập đối với tổ chức,... thì nay chỉ yêu cầu nộp bản sao hợp lệ, bao gồm bảo sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đối chiếu với bản gốc các giấy tờ nêu trên…).

Như vậy, khi tổ chức thực hiện theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, thủ tục hành chính do địa phương thực hiện là 04 thủ tục (bao gồm: Quy trình, thủ tục cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Khoản 13 Điều 1; Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 được quy định tại Khoản 24 Điều 1; thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 được quy định tại Khoản 27 Điều 1 và thủ tục sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 được quy định tại Khoản 32 Điều 1). 

Để triển khai thực hiện Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 20/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND công bố các thủ tục hành chính nêu trên để làm cơ sở tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. 
                                                                                 

Tin tổng hợp: Chí Linh