Cổng dịch vụ công được thiết kế, tích hợp đa dạng hệ thống. Theo đó, Cổng cung cấp công cụ cho đối tượng sử dụng (bao gồm cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức) các dịch vụ công trực tuyến qua môi trường Internet. Với hệ thống hồ sơ điện tử, các dịch vụ công của Cổng sẽ thay thế các hình thức hồ sơ giấy và hình thức thực hiện giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính. Ngoài ra nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch, Cổng còn cung cấp công cụ theo dõi tiến trình, nhật ký hồ sơ, ghi nhận tất cả nội dung trao đổi, giao dịch điện tử giúp cho đối tượng sử dụng trực tiếp theo dõi, giám sát hồ sơ của mình. Đồng thời, công cụ này còn giúp giám sát việc triển khai dịch vụ công của các cơ quan nhà nước. Khi giao dịch với Cổng, đối tượng sử dụng sẽ được xác minh và cấp tài khoản duy nhất, tài khoản này sử dụng vĩnh viễn cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Cổng dịch vụ công trực tuyến Cà Mau

Một số lợi ích khi tham gia ứng dụng Cổng dịch vụ công:

          - Đăng ký, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến;

          - Tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính;

          - Kịp thời nắm bắt các thông tin thay đổi thủ tục hành chính, cũng như thông tin công khai về tiến trình xử lý thủ tục hành chính;

          - Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính;

          - Được hỗ trợ giải đáp bằng nhiều hình thức trực tuyến với thời gian 24/7;

          - Đối tượng sử dụng được cấp phát kho dữ liệu hồ sơ điện tử trên cơ sở: Kho dữ liệu từ các hồ sơ đã đăng ký và kết quả trực tuyến; kho dữ liệu số hóa cá nhân; kho dữ liệu từ hệ thống chứng thực pháp lý văn bản điện tử. Dữ liệu này sẽ được sử dụng lại cho các lần sử dụng dịch vụ công trực tuyến tiếp theo.

          Cổng là công cụ công khai, minh bạch trong quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mọi hoạt động của xã hội, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp từ đó góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

                                                                                                                                                                                 QT