Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới các đơn vị, địa phương liên quan không được chủ quan, lơi là, tích cực triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp liên quan với quyết tâm giải ngân hết kế hoạch vốn theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Chương trình hành động số 07/CTr-UBND ngày 13/8/2020. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư xác định cụ thể khối lượng không thể thực hiện được do bị vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của từng dự án và cần có chế độ kiểm soát đặc biệt; tích cực, chủ động tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền để xem xét giải quyết. Đối với các phương án bồi thường đã làm giá đất đúng quy định, đã tính toán theo hướng có lợi nhất cho người dân, nhưng người dân vẫn không hợp tác, phải cũng cố hồ sơ chặt chẽ để khi cần thiết tiến hành các biện pháp hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

       Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính rà soát, tiếp tục rút ngắn thời gian thẩm định giá đất cụ thể xuống còn không quá 10 ngày; Văn phòng UBND tỉnh xử lý khẩn trương, tổ chức xin ý kỉến thành viên UBND tỉnh trong thời gian từ 3 - 5 ngày. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các đơn vị tư vấn làm giá đất, ban hành văn bản chỉ đạo rút ngắn thời gian tham gia của cấp huyện, cấp xã đối với phương án giá không quá 5 ngày; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất; rà soát, báo cáo cụ thể các trường hợp hồ sơ giá đất thực hiện chậm.

                                                                                Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau