Theo đó, Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 19/6/2020 đã nêu rõ: Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động có giải pháp, đối sách cụ thể, phù hợp và kịp thời, huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để phòng, chống dịch và nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

            Báo cáo cũng nêu rõ, sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp khởi động lại và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Đối với việc cải cách thủ tục hành chính, báo cáo nêu rõ: tỉnh đã rà soát, đánh giá các quy định về phí, lệ phí trình Hội đồng nhân dân tỉnh phương án giảm phí, lệ phí đối với các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, giảm chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt thủ tục hành chính cấp độ 3, 4 theo hướng cắt giảm mạnh chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; trả kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính; không để hồ sơ chậm trễ, ùn tắc trong thời gian giản cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

            Báo cáo cũng nhấn mạnh, theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỉnh Cà Mau đứng thứ 45 trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 với 64,1 điểm (tăng 04 bậc và tăng 2,4 điểm so với năm 2018). Tính từ đầu năm đến 03/6/2020, có 199 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 923 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký 4,6 tỷ đồng/doanh nghiệp (cùng kỳ 197 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 1.086,6 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký 5,5 tỷ đồng/doanh nghiệp). Đồng thời, thu hút thêm 06 dự án đầu tư mới với mức vốn đăng ký 3.394,6 tỷ đồng (cùng kỳ thu hút 15 dự án đầu tư mới, với số vốn đăng ký 19.278,5 tỷ đồng).

            Về giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng cuối năm 2020 được tỉnh khẳng định, đó là: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện hoàn thành sắp xếp tổ chức, bộ máy trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; hoàn thành phê duyệt Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo đúng kế hoạch.

                                                                                      Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau