Theo dự thảo các đối tượng đủ điều kiện theo quy định, có thời gian ngừng việc trong tháng từ 15 ngày trở lên, tính từ ngày 06/5/2021 đến ngày 31/12/2021 (Không trong thời gian đang hưởng Bảo hiểm thất nghiệp; Bị mất việc làm hoặc ngừng việc có mức thu nhập hàng tháng dưới 1.500.000 đồng/người) sẽ nhận được mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người (trả 01 lần cho người lao động).

         Về trình tự, thủ tục quy định rõ:

          - Người lao động có đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, gửi đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu hoặc nơi thường trú hợp pháp khác theo mẫu quy định.

          Trường hợp người lao động có nơi đăng ký hộ khẩu đăng ký và nơi làm việc khác địa bàn hành chính, nhưng đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tại địa bàn lao động thường xuyên làm việc, thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu là chưa hưởng chính sách hỗ trợ theo quyết định này tại địa phương và ngược lại, nếu đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tại địa bàn đăng ký hộ khẩu, thì phải có xác nhận chính quyền địa phương nơi lao động thường xuyên làm việc.

          - Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác định đối tượng, điều kiện hưởng, có ý kiến xác nhận đơn từng trường hợp. Tổng hợp danh sách lao động (kèm theo đề nghị hỗ trợ), niêm yết công khai danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng theo quy định (lưu ý; việc chốt danh sách có sự giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội từ cơ sở đến xã và thực hiện niêm yết công khai), gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

          - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính cùng cấp, kiểm tra hồ sơ và kinh phí, tổng hợp danh sách chung, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện có ý kiến trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi hồ sơ qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

          - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách lao động và kinh phí hỗ trợ theo quy định.

                                                           Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau