Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau) các sở, ngành tỉnh tiến hành rà soát tổng thể các phần mềm chuyên ngành liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp đang sử dụng tại địa phương đểm xem xét kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh.

          Trước đó, Thực  hiện ý kiến chỉ đạo của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Công văn số 2658/UBND-CCHC ngày 27/4/2020), Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính đã tiến hành đánh giá và đối chiếu với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành (QCVN 120:2019/BTTTT, được quy định tại Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Trung tâm đã đề xuất thống nhất đề xuất kết nối phần mềm đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Cà Mau.

                                                                                                                  Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau