Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa công bố kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 (SIPAS 2022) và Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 (PAR INDEX 2022). Theo đó, có 5 tỉnh đạt thứ hạng cao là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Bình Dương và tỉnh Thanh Hoá. Trong đó, Cà Mau xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2022 (tăng 18 bậc so với năm 2021).

      

       Chỉ số SIPAS đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước bao gồm đo lường nhận định, đánh giá, mức độ hài lòng và nhu cầu, mong đợi của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước dựa trên cảm nhận của người dân.

       Sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được phân tích, nhóm theo khía cạnh, yếu tố, yếu tố thành phần. Có 03 khía cạnh được lựa chọn để đo lường sự hài lòng của người dân là ((1) Ban hành, tổ chức thực hiện chính sách; (2) cung ứng dịch vụ hành chính công; (3) cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu).

        Đối với khía cạnh "Ban hành, tổ chức thực hiện chính sách ", 04 yếu tố được lựa chọn để đo lường sự hài lòng của người dân là: (1) Trách nhiệm giải trình của cơ quan; (2) sự tham gia của người dân; (3) chất lượng chính sách; (4) kết quả, tác động.

      Đối với khía cạnh/lĩnh vực "Cung ứng dịch vụ hành chính công ", 05 yếu tố được lựa chọn để đo lường sự hài lòng của người dân là: (1) Tiếp cận dịch vụ; (2) thủ tục hành chính; (3) cán bộ, công chức, viên chức; (4) kết quả dịch vụ; (5) việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

       Đối với khía cạnh chính sách gồm chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách liên quan đến dịch vụ công; đối với dịch vụ công: Gồm dịch vụ hành chính công và 06 nhóm dịch vụ công cơ bản, thiết yếu là: (1) Giáo dục phổ thông; (2) khám, chữa bệnh; (3) trật tự, an toàn xã hội; (4) giao thông đường bộ; (5) nước sinh hoạt; (6) điện sinh hoạt.

                                                                                       Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau