Theo đó, hiện nay việc tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước và tiếp nhận học sinh nước ngoài đã được quy định thành từng thủ tục hành chính riêng. Cụ thể:

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh: Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông; Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước; Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài.

Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện: Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở; Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước; Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài.

Thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trung học.

Đồng thời, chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết các TTHC này.

Về thời hạn giải quyết: cả 06 thủ tục (03 TTHC cấp tỉnh và 03 TTHC cấp huyện) đều có thời hạn giải quyết trong 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ nhưng phải trước 15 giờ (sau 15 giờ được tính thời hạn giải quyết hồ sơ qua ngày hôm sau) .

Các thủ tục đều không có phí, lệ phí, có trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Hai TTHC chuyển trường đối với học sinh THPT và THCS có tiếp nhận giải quyết qua hình thức trực tuyến.

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG