Theo đó Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1425/VPCPKSTT ngày 08 tháng 02 năm 2018 về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông khó khăn, vướng mắc để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

           Văn Phòng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông  nghiên cứu, rà soát, đề xuất Bộ Nội vụ các tiêu chí đánh giá cụ thể nội dung “Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI” để có cơ sở điều chỉnh các tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính cho phù hợp tình hình thực tế.

            Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị Doanh nghiệp cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động trong gửi, nhận hồ sơ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định 45/2016/QĐ-TTg an toàn, chính xác, đúng thời hạn. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, khai thác dữ liệu TTHC có sẵn tại Cổng dịch vụ công quốc gia, cũng như cung cấp thông tin trạng thái hồ sơ, kết quả trong quá trình gửi nhận hồ sơ giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm của VNPost để cập nhật trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo hiệu quả, minh bạch, công khai, tránh lãng phí.

           Để triển khai thực hiện các nội dung văn bản nên trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 3274/UBND-CCHC ngày 28/5/2020 giao các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

                                                                                                             Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau.