Theo đó, với mục tiêu thông qua phong trào thi đua nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cổ vũ, động viên tập thể và cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

          Về nội dung thi đua, văn bản nêu rõ: Nội dung, chương trình của đợt thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm; khắc phục những việc khó, hạn chế yếu kém của ngành, địa phương, đơn vị.

            Kế hoạch cũng đề ra chủ đề của đợt thi đua đặt biệt này là: “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Cà Mau đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 ”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Cà Mau lần thứ VI, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020.

         Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng; Giám đốc các công ty, doanh nghiệp thuộc Khối thi đua của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức phát động phong trào với nội dung, chủ đề, chuyên đề thi đua cụ thể, đề ra biện pháp phù hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

           Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và các tầng lóp nhân dân về nội dung Kế hoạch này; phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào yêu nước của tỉnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; xây dựng ấp, khóm văn hóa. Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

                                                                                             Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau