Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Nghị định nêu trên của Chính phủ đến Cục Thuế, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

              Như vậy, từ ngày 28/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/ 02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

             Theo đánh giá sơ bộ của Bộ Tài chính thì việc điều chỉnh giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến tác động giảm thu ngân sách địa phương trong cả nước đối với 06 tháng cuối năm 2020 ước tính khoảng 3.700 tỷ đồng.

                                                                             Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau