Nhằm để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính sao lục hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính xin đăng tải danh sách các cá nhân có hồ sơ được lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh. Quý khách lưu ý tra cứu thông tin trước khi thực hiện thủ tục. Tải về máy