Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai áp dụng mức thu học phí đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất (tại Công văn số 95/HĐND-TT ngày 23/6/2020). Cụ thể, dự kiến mức thu học phí mới được áp dụng cho năm học 2020 – 2021 là:

          1. Mức thu học phí đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập

- Đối với trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy:

          + Khối ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 428.000 đồng/sinh viên/tháng.

          + Khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn du lịch: 502.000 đồng/sinh viên/tháng.

+ Y dược: 598.000 đồng/sinh viên/tháng.

- Đối với trình độ trung cấp, hình thức đào tạo chính quy:

          + Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 363.000 đồng/học sinh /tháng.

          + Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn du lịch: 438.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Y dược: 523.000 đồng/học sinh/tháng.

          - Hệ giáo dục thường xuyên: Mức thu học phí bằng 150% so với hình thức đào tạo chính quy cùng nhóm ngành.

          2. Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

          - Hệ chính quy tại các phường thuộc thành phố Cà Mau và thị trấn thuộc các huyện:

+ Nhà trẻ: 67.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Mẫu giáo 01 buổi: 67.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Mẫu giáo 02 buổi: 89.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Trung học cơ sở 01 buổi: 67.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Trung học cơ sở 02 buổi: 89.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Trung học phổ thông: 77.000 đồng/học sinh/tháng.

- Hệ chính quy tại các xã:

+ Nhà trẻ: 33.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Mẫu giáo 01 buổi: 33.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Mẫu giáo 02 buổi: 46.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Trung học cơ sở 01 buổi: 33.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Trung học cơ sở 02 buổi: 46.000 đồng/học sinh/tháng.

+ Trung học phổ thông: 46.000 đồng/học sinh/tháng.

            Hệ giáo dục thường xuyên (bổ túc văn hóa): Mức thu bằng mức thu hệ chính quy cùng cấp học trên địa bàn.

           Theo quy định (Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX) thì từ năm học 2017 – 2018 đến năm học 2020 – 2021 căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và chỉ số giá tiêu dùng bình quân hằng năm, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng mức thu học phí phù hợp trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến để thực hiện.

            Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Cà Mau (Báo cáo số 430/BC-CTK ngày 25/12/2019) thì chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2019 tăng 2,82%.

                                                                                          Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau