Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Giao Sở Giao thông vận tải phân công cán bộ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tham gia tập huấn, tiếp nhận phần mềm để tổ chức triển khai Dịch vụ công trực tuyến tương ứng mức độ toàn trình (mức độ thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng) đối với dịch vụ công về cấp đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo thời gian quy định (từ ngày 14/11/2022).

Chủ tịch UBND tỉnh giao các cấp các ngành có liên quan, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tương ứng mức độ dịch vụ công toàn trình (trước đây gọi là mức độ 4) đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại đơn vị.

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ (dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần) nói chung và DVC về cấp đổi giấy phép lái xe nói riêng bị ảnh hưởng bởi 02 nhân tố quan trọng (sự thông suốt thông qua việc tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống lên Cổng dịch vụ công; nhận thức của từng tổ chức, cá nhân trong tiếp cận dịch vụ công). Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo cùng với việc tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu (dữ liệu về khám sức khỏe, dữ liệu về chứng thực điện tử) thì Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo, đài địa phương tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả để người dân biết và sử dụng.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp, kết nối dữ liệu khám sức khỏe của người lái xe với Cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (đã có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7546/UBND-CCHC ngày 7/11/2022).

Việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4472/UBND-CCHC ngày 27/7/2020 và Công văn số 2755/UBND-CCHC ngày 12/5/2022. Vì vậy, yêu cầu Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo nêu trên./.

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.