Theo đó, tại Công văn số 1687/UBND-CCHC, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính triển khai thực hiện việc trang bị đồng phục cho công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa.

 Việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giúp nâng cao tính chuẩn mực, tạo sự thống nhất, đồng bộ trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ phận Giám sát thực thi nhiệm vụ giám sát. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng văn hóa công sở, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính./.

                                      Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau