Theo đó, trên cơ sở xem xét kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 1106/SKHĐT-ĐKKD ngày 25/5/2020 về việc liên thông phần mềm một cửa cấp huyện và phần mềm đăng ký hộ kinh doanh) và Báo cáo số 38/BC-TTGQTTHC ngày 22/5/2020 của Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (về việc nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng kết nối vào cổng dịch vụ công của phần mềm quản lý Hộ Kinh doanh), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chấp thuận chủ trương cho kết nối Hệ thống phần mềm đăng ký kinh doanh và quản lý cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Cà Mau với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

              Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) đồng chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. Dự kiến thời gian hoàn thành xong và đưa phần mềm được kết nối vào vận hành, áp dụng từ ngày 01/7/2020.

                                                                                                                      Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau