Theo đó, một số loại công việc được hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP sẽ được chuyển sang ký hợp đồng lao động theo quy định tại tại Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

            Theo quy định tại Điều 1, Nghị định 68 thì cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được hợp đồng một số vị trí để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ như: (1) sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp; (2) Lái xe; (3) Bảo vệ; (4) Vệ sinh; (5) trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

            * Về xếp lương, Công văn số 4574/UBND-NC ngày 31/7/2020 nêu rõ:

             - Đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động mới: Mức lương ký hợp đồng lao động không được thấp hơn lương tối thiểu vùng đưọc Chính phủ quy định tại thời điểm ký hợp đồng. Tức theo mức lương được áp dụng (cho năm 2020 theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP) đối với địa bàn thành phố Cà Mau (vùng II) là 3.920.000đồng/tháng; địa bàn các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời (Vùng III) là 3.430.000đồng/tháng; địa bàn huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân (Vùng IV) là 3.070.000 đồng/tháng.

            - Đối với các trường hợp đang thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định 68, đang hưởng lương theo bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thì mức lương khi ký hợp đồng theo Nghị định 161 không thấp hơn mức lương hiện hưởng (Mức lương hiện hưởng gồm: (hệ số lương) x (lương cơ sở 1.490.000 đồng) + (phụ cấp công vụ và các khoản phụ cấp khác, chưa trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động phải đóng theo quy định).

             Trường hợp mức lương hiện hưởng của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại thời điểm ký hợp đồng thì lấy mức lương tối thiểu vùng để ký hợp đồng.

            Khi Chính phủ điều chỉnh lương tối thiểu vùng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét ký lại hợp đồng mới hoặc phụ lục hợp đồng lao động theo mức lương tối thiểu vùng mới. Đối với các trường họp chuyển từ hợp đồng lao động theo Nghị định 68 sang, có mức lương hiện hưởng cao hơn lương tối thiểu vùng thì được cộng thêm một khoản bằng mức điều chỉnh của lương tối thiểu vùng mới (mức điều chỉnh = lương tối thiểu vùng mới - lương tối thiểu vùng được điều chỉnh).

             Về  thỏa thuận tăng lương trong họp đồng lao động và các chế độ khác, Công văn nêu rõ:

            Trong nội dung hợp đồng lao động cần quy định cụ thể các điều kiện được hưởng các chế độ, như: nghỉ phép, nghỉ lễ, được thưởng, tăng lương, làm thêm giờ, chế độ đi công tác...; đồng thời, phải bảo đảm thực hiện các nội dung khác của hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

           Các chế độ phụ cấp đặc thù của ngành, lĩnh vực và các loại phụ cấp khác (nếu có) thực hiện theo quy định và ghi cụ thể trong hợp đồng lao động. Việc đóng góp và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

                                                                                Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau