Theo đó, kể từ ngày 01/9/2020, các nhân viên y tế ấp làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau được bố trí mỗi ấp được tối đa không quá 02 và nhân viên này phải có trình độ chuyên môn về y từ sơ cấp trở lên hoặc đã hoàn thành khóa đào tạo có thời gian từ 03 tháng trở lên theo khung chương trình đào tạo nhân viên y tế ấp của Bộ Y tế.

          Về chế độ, chính sách, Quyết định nêu rõ, nhân viên y tế ấp được hưởng phụ cấp hàng tháng (mức 0,5 được áp dụng đối với nhân viên y tế ấp tại các xã vùng khó khăn; mức 0,3 được áp dụng đối với nhân viên y tế ấp tại các xã còn lại).

          Trạm Y tế xã là đơn vị trực tiếp quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên y tế ấp và hàng năm tiến hành đánh giá hoạt động đối với đội ngũ này để có các hình thức động viên, khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Ủy ban nhân dân xã và Trưởng ấp có trách nhiệm quản lý, giám sát về hoạt động của nhân viên y tế ấp. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện chi trả chế độ phụ cấp hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp thông qua Trạm Y tế xã với hình thức nhận tiền mặt.

         Quyết định cũng nêu rõ, đối với nhân viên y tế ấp hiện đang làm việc nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định nêu trên thì giao Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Cà Mau xem xét, cho phép được tiếp tục làm việc để bảo đảm mạng lưới y tế ấp được hoạt động liên tục và tổ chức đào tạo chuẩn hóa về trình độ chuyên môn đối với những đối tượng này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

                                                                         Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau