Với việc ban hành Nghị định để hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công (được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7, ban hành ngày 16/3/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1//2020), nhiều nội dung được quy định Luật Đầu tư công năm 2019 sẽ được thực hiện thuận lợi và thống nhất với các quy định hiện hành trong đó có việc thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công.

        Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị định sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Với các quy định cụ thể, thừa, tiếp thu có chọn lọc các quy định hiện hành về quản lý đầu tư công, Nghị định 40/2020/NĐ-CP đã bảo đảm rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp và không mâu thuẫn với quy định của các luật, nghị định khác.

        Nghị định cũng bảo đảm được tính công khai, minh bạch và khả thi trong thực hiện các dự án đầu tư công; thực hiện phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và đổi mới mạnh mẽ phương thức kế hoạch hóa. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để đáp ứng tốt hơn đối với thực tiễn vận hành của nền kinh tế, khắc phục được vướng mắc về vấn đề vốn có trước hay dự án có trước; nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, bổ sung quy định về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công…

                                                                                                       Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau