Mục đích của kế hoạch nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 đã đề ra; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Tuyên truyền công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; công bố công khai, minh bạch thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

          Tuyên truyền việc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả đối với một số thủ tục trong các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh của 03 đơn vị cấp huyện gồm: huyện Cái Nước, huyện Thới Bình, thành phố Cà Mau; theo đó, người dân có thể lựa chọn nơi nộp hồ sơ, để tạo điều kiện cho người dân trong quá trình đi lại; Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính thực hiện việc hẹn giờ trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện quy trình “04 tại chỗ”...

          Tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tuyên truyền các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tỉnh như: Thông qua số điện thoại đường dây nóng, Zalo, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh... để người dân, doanh nghiệp biết, liên hệ khi cần thiết. nhất là trong thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC và các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành. Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật, nhất là trong thực hiện TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

          Kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chi số hài lòng của người dân, doanh nghiệp (SIPAS); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI).

          Hình thức tuyên truyền, thực hiện thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng bao gồm: Báo chí; đài phát thanh, truyền hình Cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị... Lồng ghép thông qua tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; hội nghị, hội thảo, tổ chức các cuộc thi tuyên truyền; thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ…

          Thông qua các nội dung, nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp./.

QT