Theo Sở kế hoạch và Đầu tư, thời gian qua hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phát sinh hàng năm trên địa bàn tỉnh tương đối nhiều. Nhằm cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh (không quá 03 ngày làm việc theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14) và được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quy trình “ 04 tại chỗ” - Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ (áp dụng cho một số thủ tục hành chính như: thủ tục thành lập mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, đăng bố cáo, mẫu dấu... đối với các loại hình doanh nghiệp đăng ký và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Liên hiệp Hợp tác xã) tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (dự kiến triển khai thực hiện trong tháng 3/2021). Theo đó, những hồ sơ đơn giản, có thể giải quyết trong ngày, có hồ sơ có thể giải quyết ngay khi tiếp nhận.

Công chức Sở Kế hoạch&Đầu tư tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính.

      Việc thực hiện nguyên tắc “04 tại chỗ” nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của công dân, doanh nghiệp; phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, hạn chế hồ sơ bị trả lại chỉnh sửa, bổ sung; các hoạt động giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu... Góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đó tạo việc làm cho người lao động, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách tỉnh./.

HHU