1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12

2. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

3. Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

4. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 hợp nhất Nghị định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

5. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về ngày 24/3/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

6. Văn bản hợp nhất số 03/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 hợp nhất Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

7. Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

8. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

9. Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

10. Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh Cà Mau

11. Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Cà Mau.

 

Tải tài liệu kèm theo