- Đối với các trường hợp ký hợp đồng lao động mới: Mức lương được áp dụng (cho năm 2020 theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP) đối với địa bàn thành phố Cà Mau (vùng II) là 3.920.000đồng/tháng; địa bàn các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời (Vùng III) là 3.430.000đồng/tháng; địa bàn huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân (Vùng IV) là 3.070.000 đồng/tháng.

           - Đối với các trường hợp đang thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định 68, đang hưởng lương theo bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đôi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thì mức lương khi ký hợp đồng theo Nghị định 161 không thấp hơn mức lương hiện hưởng (Mức lương hiện hưởng gồm: (hệ số lương) x (lương cơ sở 1.490.000 đồng) + (phụ cấp công vụ và các khoản phụ cấp khác, chưa trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động phải đóng theo quy định). Trường hợp mức lương hiện hưởng của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định tại thời điểm ký hợp đồng thì lấy mức lương tối thiểu vùng để ký hợp đồng.

                                                                                         Trung tâm Giải quyết TTHC Cà Mau