1.  Về một số điểm đổi mới trong nội dung đánh giá.

             Thứ nhất, không chỉ đánh giá viên chức dựa vào kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết mà còn dựa vào nhiều nội dung cụ thể hơn như: Kết quả thực hiện theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; Tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ; Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm , thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

           Thứ hai, bổ sung thêm nội dung "chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị".

          Ba là, đối tượng là viên chức quản lý, thay vì chỉ đánh giá theo nội dung "kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách" thì từ 1/7/2020, viên chức quản lý được đánh giá dựa vào: Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách; Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

         Ngoài những nội dung nêu trên, Luật sửa đổi vẫn giữ nguyên các căn cứ để đánh giá viên chức như thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức…

        Như vậy, có thể thấy, nội dung đánh giá viên chức đã được Luật năm 2019 sửa đổi, bổ sung theo hướng cụ thể hóa các tiêu chí, giúp việc đánh giá viên chức trở nên dễ dàng hơn.

         2. Về thời điểm đánh giá.

         Về thời điểm đánh giá, quy định mới quy định các thời điểm đánh giá viên chức (có hiệu lực từ 1/7/2020 gồm): Đánh giá hàng năm (như quy định trước đây); trước khi kết thúc thời gian tập sự (quy định hiện nay là khi kết thúc thời gian tập sự); trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc (như quy định hiện hành); trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch (hiện nay đang là khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng); khi thay đổi vị trí việc làm (quy định mới được bổ sung). Đặc biệt theo quy định mới có quy định: căn cứ đặc thù công việc, viên chức được đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể.